མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

2021.04.21
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ། རྒྱ་ནག་གིས་ཤར་ཏུར་ཀིསྟཱན་ནམ་ཤིན་ཅང་ནང་མིའི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོས་པའི་ནག་ཉེས་ཐད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་དེའི་ཐད་རྟོག་ཞིབ་གནང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ།
Photo: RFA

༄༅།།གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཤར་ཏུར་ཀིསྟཱན་ནམ་ཤིན་ཅང་ནང་མིའི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོས་པའི་ཉེས་པ་བཟོས་ཡོད་པས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགས་ཀྱིས་དེའི་ཐད་རྟོག་ཞིབ་གནང་དགོས་ཞེས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་སྐོར་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་ཆོས་སྐྱིད།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎