འབྲི་ཆུ་སྟོད་དུ་སོ་ཝ་ནང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན།

2021-02-06
Share
འབྲི་ཆུ་སྟོད་དུ་སོ་ཝ་ནང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་གི་འབྲི་ཆུ་སྟོད་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སོ་ཝ་ནང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གི་ལས་གྲ་དེས་ཆུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།
པར་ཚགས།

༄༅།།དེ་ནས་དེ་རིང་གི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཟེར་བའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་གི་འབྲི་ཆུ་སྟོད་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སོ་ཝ་ནང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གི་ལས་གྲྭ་དེས་ཆུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང། ཆུ་མཛོད་གློག་ཁང་དེའི་ཐོག་ནས་གློག་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ཀིས་ལོ་ཝཏྲི་ས་ཡ་གཅིག་དང་གྲངས་ཆུང་གཉིས་ཙམ་གྱི་གློག་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ད་རེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡སྤྱི་ཟླ་༢པའི་ཚེས་༢ཉིན་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་དེའི་སྐོར་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།