རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཐེ་ཝན་ལ་དོན་ཚན་༢༦ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཟེར་བ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ།


2019-11-15
Share
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཐེ་ཝན་ལ་དོན་ཚན་༢༦ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཟེར་བ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཐེ་ཝན་ལ་དོན་ཚན་༢༦ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཟེར་བ་ཞིག་བཏོན་ནས་ཐེ་ཝན་མི་མང་གི་སེམས་པ་འགུག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།