རྒྱ་ནག་གི་བླ་སྲོག་ཅེས་པའི་དེབ།


2017-05-05
Share
རྒྱ་ནག་གི་བླ་སྲོག་ཅེས་པའི་དེབ། གསར་འགོད་པ་Ian Johnson་གྱིས་བྲིས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་བླ་སྲོག མའོ་ཙེ་ཏུང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་ཕྱིར་ལོག་ཅེས་པའི་དེབ།
གསར་འགོད་པ་Ian Johnson.

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་དབན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་རིའི་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་Ian Johnson གྱིས་ཉེ་ཆར་གསར་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བའི་དེབ་ རྒྱ་ནག་གི་བླ་སྲོག་ མའོ་ཙེ་ཏུང་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་ཕྱིར་ལོག ཅེས་པའི་དེབ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

 

 

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།