བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དར་ཡུལ་ལ་རྩོད་པ།


2019.12.16
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བྱུང་རིམ། གསོ་རིག་དེ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་གསོ་བཅོས་བྱེད་པའི་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ཐོུང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས།
གསོ་རིག

རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ གཅེས་ནོར་གྱི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡོང་ཐབས་དང་འབྲེལ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་རང་ཉིད་ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བྷེལ་ཇམ་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ་བོད་མི་ཞིག་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཧྲང་ཧེ་གནམ་ཐང་ནས་ཕྱིར་སློག་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎