རྒྱ་ནག་གི་ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཨ་རིས་དམ་དྲག་བྱས་པ།


2018-05-08
Share
རྒྱ་ནག་གི་ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་དམ་དྲག རྒྱ་ནག་གི་ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཨ་རིས་དམ་དྲག་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་ནག་ལ་མཐོ་གྲས་རིམ་པའི་རྩོད་གཞི་ཞིག་ལ་འགྱུར་བའི་ངོས་འཛིན།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་ཅ་དངོས་ཚོང་སྒྱུར་དམ་དྲག་བྱས་པ་དེས། རྒྱ་ནག་ལ་མཐོ་གྲས་རིམ་པའི་རྩོད་གཞི་ཞིག་ལ་འགྱུར་བར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་འདུག དེའི་སྐོར་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལེ་ཚན་ཞིག་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།