ཝང་ཆིའི་ཧྲན་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིར་འདེམས་བསྐོ།


2018-01-31
Share
ཝང་ཆིའི་ཧྲན་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིར་འདེམས་བསྐོ། རྒྱ་ནག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཝང་ཆིའི་ཧྲན་ཝུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་འདེམས་བསྐོ་བྱས་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།རྒྱ་ནག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཝང་ཆིའི་ཧྲན་ད་རེས་ཕྱི་ཚེས་༢༩ཉིན་ཝུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་འདེམས་བསྐོ་བྱས་ཡོད་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ལམ་སྲོལ་ཁག་ཅིག་ལ་གྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།