གཙང་ཆུ་འབག་བརྩོག་བཏང་བར་ངོ་རྒོལ།

2015-11-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ནང་ཆུའི་དཀའ་ངལ།
རྒྱ་ནག་ནང་ཆུའི་དཀའ་ངལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།    །གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་ནག་ཧྲན་ཤིན་ཞིང་ཆེན་ཕན་ཡང་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་གྲོང་ཚོ་ཁག་གི་གྲོང་མི་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་གཙང་ཆུར་བཟོ་གྲྭའི་རྫས་དུག་གིས་འབག་བརྩོག་བཟོས་པའི་གནས་སྟངས་སེལ་ཆེད་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱས་ནས་ཉེན་རྟོག་པས་མིག་ཆུ་ཤོར་བའི་དུག་རྫས་མེ་མདའ་རྒྱབ་ནས་མི་མང་པོར་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།