དེབ་རིགས་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས་བཟོ་བཟོས་མང་པོ་བྱས་པ།

2014-11-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་དང་། དེ་མིན་གྱི་དེབ་རིགས་མང་པོ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བཟོ་བཅོས་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
བོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་དང་། དེ་མིན་གྱི་དེབ་རིགས་མང་པོ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བཟོ་བཅོས་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
སྒྲོལ་དཀར།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། འགོ་བརྗོད་དུ་བོད་དང་འབྲེལ་ ཡོད་ཀྱི་བསྒྱུར་དེབ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་བརྗོད་གཞི་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དེ། སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།