གསང་བའི་ཐོག་བོད་ནང་བསྐྱོད་པ།

ཁེ་ན་ཌའི་སི་སྦི་སི་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་འགོད་པས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་བསྐྱོད་པ།
2012-12-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཁེ་ན་ཌའི་སི་སྦི་སི་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་འགོད་པ་ཀེཐ་རིན་མར་སི་ཡར་ཞེས་པས་གསང་བའི་ཐོག་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
ཁེ་ན་ཌའི་སི་སྦི་སི་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་འགོད་པ་ཀེཐ་རིན་མར་སི་ཡར་ཞེས་པས་གསང་བའི་ཐོག་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
སི་སྦི་སི་དྲ་གནས།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཁེ་ན་ཌའི་སི་སྦི་སི་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་པེ་ཅིང་གསར་འགོད་པ་ཀེཐ་རིན་མར་སི་ཡར་ཞེས་པས། ཉེ་ཆར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ནང་གསང་བའི་ཐོག་ནས་བསྐྱོད་དེ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་འདྲི་བརྩད་བྱས་ཏེ་དངོས་བྱུང་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།