རྒྱ་ནག་ནང་གསར་འགོད་པའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས།

༢༠༡༡ལོའི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཁག་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་གནས་སྟངས་སྙན་ཐོའི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས།

2012-05-02
Share
༢༠༡༡ལོའི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཁག་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་གནས་སྟངས་སྙན་ཐོའི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས།
ནིའུ་ཟིཡམ་བརྒྱུད་འགྲེམས་སྟོན་ཁང༌།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ལོའི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་ཁག་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་གནས་སྟངས་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྐོར་ཟུར་བཏོན་ཞུས་པ་ཞིག་འཆི་མེད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།