བོད་ཀྱི་དགོན་པའི་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།

བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དགེ་འདུན་པ་ཧ་ལམ་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ།
2008-04-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎ལྷ་སའི་ཁུལ་གྱི་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་ཧ་ལམ་མེད་པ་དང་ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སེ་ར་དགོན་པའི་ནང་ལྟ་སྐོར་ལ་ཡོད་མཁན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་དེ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་མཇལ་ལ་ཡོང་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སའི་ནང་གི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་དང༌། ཉེ་འཁོར་མལ་དྲོ་གོང་དཀར་ཁུལ་གྱི་སྤང་སའི་དགོན་པའི་ནང་དགེ་འདུན་རེ་བཟུང་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་སྐུ་ཞབས་བྱམས་པ་ངག་དབང་ལགས་ཀྱིས་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།