མེ་འཁོར་འགོ་འཛུཌ་དུས་ཐོག་ནས་འགྱངས་པ།

རྒྱ་ནག་ནས་བོད་བར་སྐར་མ་ལྔ་ལྡན་མེ་འཁོར་གཏང་འགོ་འཛུཌ་རྒྱུ་ཡིན་ལུཌ་གསལ་བསྒྲ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ད་ཆ་དུས་ཚེས་ངེས་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ།

2008-08-30
Share

༄༅༎འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་ནས་བཟུང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ནང་ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་མ་བྱུང་བའི་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་བར་སྐར་མ་ལྔ་ལྡན་མེ་འཁོར་གཏང་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ད་ཆ་དུས་ཚེས་ངེས་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།

མེ་འཁོར་གྱི་ཁང་མིག་དུས་ཐོག་བཟོ་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་གནང་གི་ཡོད་ཀྱང་ད་བར་སྔོན་གཏན་འཁེལ་བའི་དུས་ཚེས་ལ་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་བྱུང་མེད་པ་དང་བོད་ནང་ཞི་བའི་གྱེན་ལངས་བྱུང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་བྱས་པར་བརྟེན་འདི་ལོ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད༎

 

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།