འབྲེལ་ཡོད་མཆན་ཚང་མ། གསོག་སྒར་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་བརྟན་པོ་མེད་པ་ཆགས་འདུག

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན། :

བོད་མི་འདུས་སྡོད་བྱེད་སའི་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གསར་འགྱུར་ནས་རྐུ་བཤུ་བྱེད་དགོས་པ་འདི་ངོ་ཚ་རེད། ད་དུང་རང་གིས་རང་ལ་གསར་འགོད་པ་ཟེར།

Aug 21, 2016 01:43 AM

    Reply to this comment

གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།