༢༠༢༡ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས།


གསར་སྣོན། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༡༦
Share
༢༠༢༡ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས།
Photo: RFA

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་གྲངས།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

༣༤༡༢༨

༢༨༦༦༡

ས་གནས།

རྒྱ་གར།

རྡ་རམ་ས་ལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༣༤༢༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༩༣༣

ས་ཊོན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༤
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༤༨

ཧར་པ་སྤུར།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༦༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༨༠

རྡོ་རྗེ་གདན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༤༡
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡

ཝ་རཱ་ན་སི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༩༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༡

སོན་མཚོ་མན་གསུམ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༠༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༨༤

ལྡི་ལི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༨༡༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༠༠

ན་ནི་ཏལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༤༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༨

ཨོ་རི་ས།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༠༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༢༢

སྒང་ཏོག

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།  ༧༨༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༢༤

ཀུམ་རའོ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༣༤
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༩

སོ་ན་དྷ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༩༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༧༧

རྡོར་གླིང།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༥༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༠༤

མེ་འོ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༣༠༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༥༢༨

ཀ་ལིང་པོང།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༤༦༤
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༠༨

ལ་དྭགས།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༢༣༦
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༢༤༡

ཏི་རྫུ་།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༩༤
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༩༥

རང་ཝང་ལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༣༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༢༢

སྦིར་བོད་ཚོགས།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།  ༡༨༢
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༨༦

སྦིར་སྡེ་དགེ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༨༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༥༦༠

སྦིར་ནང་ཆེན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༨༡
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༤༠

བཀྲིས་ལྗོངས།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༩༡

མན་པཌ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༨༢
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦༡

བྷན་དྷ་ར།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༡༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡༤

སྦེང་ལོར། (ཁྱབ་ཁོངས་ས་ཁག་དགུ)

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༤༢༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༩༢

བོན་གཞིས།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༩༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༠༥

ཤིམ་ལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༧༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༤༥

བསྟན་འཛིན་སྒང། (འབུམ་སྡེ་ལ། མོན་རྟ་དབང་།)

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༣༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡༡

ཊུ་ཊིང།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༢༢
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༥༩

ལྡི་མ་པུར།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༨༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༥༢

ཤི་ལོང་།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༨༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༤༠

སྦེ་ལ་ཀོ་པི་ལུགས་བསམ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༧༨༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༡༦༧

སྦེ་ལ་ཀོ་པི་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༩༨༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༣༩

ཀོ་ལི་གྷལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༧༩༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༦༥

ཧུན་སུར།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༦༦༦
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༤༥༡

མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༢༧༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༥༦༠

ལྡེ་ར་ལྡུན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༧༤༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡༥༣

པོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༦༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༠༤

ཌལ་ཧོ་སི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༡༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༣

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༤༡༡
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༠༢

ས་སྐྱ་སྤུ་རུ་ཝ་ལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༡༡
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༣༧

བལ་ཡུལ།

བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༡༠༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༣༨

བལ་ཡུལ་ཇོ་ལ་ཁེལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༥༡
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༠༣

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༣༧༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༤༠༦

བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བཀྲིས་དཔལ་རྒྱལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༧༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༢༥

བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བཀྲིས་གླིང་།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༣༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡༧

བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་གློ་སྒྲིག

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༣༢
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦༣

བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམས་བུ། ཝ་ལུང་། ར་སུ་ཝ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༣༧༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦༩

བལ་ཡུལ་གློ་ཚེ་རོགས་།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༦༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

འབྲུག

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༣༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༥༩

ཧོ་ལན་ཌི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༦༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༢༨

སི་པེན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༤༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༧

 བྷེལ་ཇམ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༧༤༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༧༧༤

ཕ་རན་སི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༩༣༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༧༠༠

 ར་ཤེ་ཡ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༤

ཨའོསི་ཊརེ་ལེ་ཤེ་ཡ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༩༡༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༡༤

ཉི་ཧོང།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༢
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༩

ཐའེ་ཝན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།  ༢༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༥༥

སུད་སི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༥༥༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦༡༥

ཇར་མན་ནི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༥༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༢༣

ཨའོསི་ཊིརི་ཡ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༠༦
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༢

 ཨི་ཊ་ལི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༧

དབྱིན་ཡུལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༡༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༩༩

སུཝེ་ཌེན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༦
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡

ཨཡེར་ལེནཌ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༤
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦

ནོར་ཝེ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༩

ཌེན་མཱརཀ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

པོ་ལེནཌ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

ཨ་རི།

རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༡༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༩༥

ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༠༩༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༨༧༡

བྱང་ཀ་ལེ་ཧྥོར་ནི་ཡ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༦༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༥༧

མི་ནེ་སོ་ཊ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༦༧༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༤༩༣

སྦོསི་ཊོན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༦༦
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༠༥

པོར་ཌ་ལེནཌ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༧༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༨༢

མེ་ཌི་སན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༧༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦༩

སིཡེ་ཊལ་ཝ་ཤིང་ཊོན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༦༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༨༤

ཀ་ནེ་ཊི་ཀཊ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༨༩

ཀོ་ལོ་ར་ཌོ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༨༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༨༥

ཅི་ཀ་གྷོ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༤༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༧༩

ཡུ་ཊཱ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༨༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༩༡

ལྷོ་ཀ་ལེ་ཧྥོར་ནི་ཡ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༤༤

མ་སེ་ཆུ་སེཊསི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༤༡

ཝེར་མོནཌ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༥༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༦

ཧྥི་ལ་ཌེལ་ཧྥི་ཡ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༨
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༦༢

སན་ཊ་ཧྥེ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༣༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༣༡

ཤར་ལོཌིསི་ཝེལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༧
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༤༢

ཨི་ཐི་ཀ

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༤
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༧

ཨིན་ཌི་ཡ་ན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༦
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༠༨

ཨེཊ་ལེན་ཊ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༡
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༨

ཨོསི་ཊིན། ཊེཀ་སེསི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦

མི་གཞི་གྷན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༠༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡

མོན་ཊ་ན།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༠༩
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༠༤

ཨལ་སྦར་ཁུ་ཀི།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༠༢

ཊོ་རོན་ཊོ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༠༥༡
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༢༦༡

ཁེལ་གྷ་རི་ཨལ་སྦེར་ཊ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༣༤
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༡༢

སྦི་སི་ཝན་ཀུ་ཝར།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༧༣
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༧༧

མོནཊ་རིཡལ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༣༥
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༩

ཨོ་ཊོ་ཝ།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༢༠
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༡༦

ཝིཀ་ཊོ་རི་ཡ་མཚོ་གླིང་།

མིང་། འོས་ཤོག
སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། ༡༢
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ། ༢༠

གོང་འཁོད་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འབྲེལ་ཡོད་འོས་བསྡུའི་ལས་བྱེད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ ༢༠༢༡ ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་མཁོ་སྤྲོད་གནང་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་རེ་འདུན་ལྟར་མིང་འབོད་ཞུས་མེད། འདིའི་ནང་མ་འཁོད་པའི་ས་གནས་ཁག་གི་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་རིམ་བཞིན་གསར་སྣོན་བྱ་ངེས་ཡིན། ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུར་གྲུབ་འབྲས་འདི་ནི་འདི་ག་གསར་ཁང་གི་ཤེས་རྟོགས་གཞིར་བཞག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གིས ༢༠༢༡ཟླ་༥པའི་ཚེས་༡༤ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་གི་རེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།