ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སྲོལ་དང་བརྒལ་ནས་སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ཐེངས་གསུམ་པ་བླངས་འདུག

2023.03.10
ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སྲོལ་དང་བརྒལ་ནས་སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ཐེངས་གསུམ་པ་བླངས་འདུག ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སྲོལ་དང་བརྒལ་ནས་སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ཐེངས་གསུམ་པ་བླངས་སྐབས། ༠༣།༡༠།༢༠༢༣
AP

ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་དེ་སྔའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་མའོ་ཙེ་ཏུང་(Mao Zedong)་ནས་བྱུང་མྱོང་མེད་པ། རྒྱ་ནག་ནང་དབང་ཤུགས་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་དབང་ཆ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། འདི་ཚེས་༡༠གཟའ་པ་སངས་ཉིན་དེ་སྔོན་གྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་བརྒལ་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་གི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་བླངས་ཡོད་པ་(Reuters)་གསར་སྤེལ་ཁང་སོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག
གནས་ཚུལ་ནང་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་སོང་མེད་པ་སྔོན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཟིན་པ། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་པའི་འཐུས་མི་ཧ་ལམ་གསུམ་སྟོང་ཙམ་གྱིས་ཚོགས་ཁང་ནང་འོས་མི་གཞན་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ལོ་ན་༦༩སླེབས་ཟིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ཡང་བསྐྱར་འོས་འདེམས་བྱས་ཚུལ་བསྒྲགས་ཡོད་འདུག་པ་དང་། གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ནི་དབང་ཆ་མེད་པའི་འགྱིག་གི་ཐམ་ཀ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
འོས་བསྡུའི་བྱེད་སྒོ་དེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ནས་འོས་ཤོས་རྩིས་བརྒྱབ་པའི་ལས་དོན་དེ་ནི་སྐར་མ་༡༥ཡས་མས་ཀྱི་ནང་འགྲུབ་ཡོད་པ་རེད།
བྱེད་སྟངས་དེས་ཞི་ཅིན་ཕིན་དེ་སྔོན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ལོའི་ནང་སྲིད་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་ཚད་བཀག་ཡོད་པའི་འོག་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྐབས་ནས་བརྒལ་ཏེ། བསྐྱར་དུ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ཐེངས་གསུམ་བླངས་བ་ཡིན་པ་དང་། སྤྱིར་ཁོང་གི་དབང་ཆ་ན་ནིང་སྤྱི་ཟླ་༡༠བའི་ནང་ཁོང་བསྐྱར་དུ་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དབུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ལ་གཏན་འཁེལ་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཟིན་ཡོད་པ་རེད།
ད་རེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་བརྒྱུད་ཡང་ལོ་ན་༦༦་ཡིན་པའི་(Zhao Leji)་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། སྲིད་འཛིན་གཞོན་པར་ལོ་ན་༦༨་ཡིན་པའི་(Han Zheng)་བསྐོས་འདུག དེ་མིན་ཡང་(Wang Huning)་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་བསྐོས་འདུག མི་གསུམ་པོ་དེ་དག་དེ་སྔོན་ཞེ་ཅིན་ཕིན་ཐེ་བའི་རྒྱ་ནག་དབུས་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་མི་བདུན་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཡིན་པ་རེད།


གསར་འགོད་པ། གུ་རུ་ཆོས་སྐྱིད།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ།
དྲྭ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཀླུ་འབུམ།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་དགུང་གྲངས་༥༢ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎