ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་རྣམས་དྲག་བསྐྱེད་ཕྱིན་འདུག


2020-09-17
Share
ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་རྣམས་དྲག་བསྐྱེད་ཕྱིན་འདུག དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་པ་དགེ་འདུན་པ་༢༧་ཆ་ཚང་དྲག་བསྐྱེད་ཕྱིན་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གྱིས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ཟུར་བཀག་བྱེད་བཞིན་པ།
དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ།

༄༅།།སྐབས་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་པ་དགེ་འདུན་པ་༢༧་ཆ་ཚང་དྲག་བསྐྱེད་ཕྱིན་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གྱིས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ཟུར་བཀག་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པའི་སྐོར་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་ཆོས་སྐྱིད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།