བོད་ནང་གི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཞུས་པ།

2019-01-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།  འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད། ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པ་སྐར་མ་བསྟན་འཛིན།
བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ། འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད། ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པ་སྐར་མ་བསྟན་འཛིན།
བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

༄༅། །གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་ལས་ཁང་དེས་བོད་ནང་གི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་གྲུབ་དོན་ལ་དཔྱད་པ་ཞུ་ཕྱིར། ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་དང་། འབུམ་རམས་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས།  ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པ་སྐར་མ་བསྟན་འཛིན་ལགས་བཅས་དང་ལྷན་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།