ཐ་མག་བཅད་པའི་ཕན་ཡོན།


2016-11-28
Share
ཐ་མག་གིས་གློ་བའི་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་བྱེད་པ། ཐ་མག་གིས་གློ་བའི་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་ཚན་རིག་པས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན།

༄༅།    །ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་། ཐ་མག་བཅད་པས་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་། དམིགས་བསལ་གློ་བའི་འབྲས་ནད་དང་སྙིང་རྩ་འགག་པ་། སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་འཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།