ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་སྨན་བཅོས།


2020-08-04
Share
ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་སྨན་བཅོས། ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཚོད་ལྟ་རིམ་པ་གསུམ་པར་སླེབས་ཡོད་པ།
པར་ཚགས།

༄༅།།དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་འདིས་འཛམ་གླིང་གང་སར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་གིས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཚོད་ལྟ་རིམ་པ་གསུམ་པར་སླེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་ནང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐད་ལ་ཡང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཐོག་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།