དྲ་ལམ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨོད།


2020-10-24
Share
དྲ་ལམ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཉེ་ཆར་དྲ་ལམ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨོད་ཞུ་མཁན་བུད་མེད་དེ་ནི་དེ་སྔོན་གནས་ཚུལ་ཞིག་དྲ་ཐོག་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་RTགསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་དགོས་བྱུང་པའི་སྐོར་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།