འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་གསུངས་བ།

2015-06-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག།
འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག།
འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དྲ་གནས།

༄༅༎འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ནི་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་ལ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་པ་སུ་ལའང་དབང་ཆ་མེད་པའི་སྐོར་གསུངས་འདུག། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།