ཧི་མ་ལའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལས་དོན་རུ་ཁག

2021-06-08
Share
ཧི་མ་ལའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལས་དོན་རུ་ཁག ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་དང་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་ཁྲོད་ཛ་དྲག་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་བཞིན་པ།
ཧི་མ་ལའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལས་དོན་རུ་ཁག

༄༅།།ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་ཧི་མ་ལའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལས་དོན་རུ་ཁག་(Himalayan covid-19 Task Force)་གིས་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་དང་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་ཁྲོད་ཛ་དྲག་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་བཞིན་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།