ཊི་ཝེ་ཊིར་ཇི་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་ཆར་གྱུར་བ།

2020-04-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་འདྲིས་སྨྱན་བྱད་ཊི་ཝེ་ཊིར་ཇི་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་ཆར་གྱུར་སྐོར་དཔྱད་པ།
སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་འདྲིས་སྨྱན་བྱད་ཊི་ཝེ་ཊིར་ཇི་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་ཆར་གྱུར་སྐོར་དཔྱད་པ།
ཨེ་ཨེཽཕ་པི།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་འདྲིས་སྨྱན་བྱད་ཊི་ཝེ་ཊིར་ཇི་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་ཆར་གྱུར་བའི་སྐོར་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་རྒྱང་སྲིང་བྱས་པར་ཉན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།