རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་པའི་ཆོས་རྒྱུད།


2016.10.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
མཁན་པོ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས། མཁན་པོ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས།
ངོ་དེབ།

རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་པའི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཚོས་ལོ་དུ་མའི་རིང་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤེལ་ནས་དགོས་འདུན་ཞིག་བཏོན་དང་འདོན་ཀྱིན་པ་དེས་དོན་གྱིས་ཅི་ཞིག་རྩོད་ཀྱིན་པ་དང་། ཅི་ཞིག་མ་ཐོབ་པ་རེད། ཡང་ཅི་ཞིག་ཐོབ་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཇོ་ནང་པར་གདམ་བྱ་འདེམ་བྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དང་མེད་ལ་སོགས་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

གདན་ཞུ་སྐུ་མགྲོན།
ཨ་རིའི་ཝི་ཇེ་ཉི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ཤར་ལོ་ཚི་གྲོང་བརྡལ་ན་ཡོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་འགན་འཛིན་མཁན་པོ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཡིན།


གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།