གླ་འཁོར་དང་ཁ་པར་ཆེད་ལས་བདག་གཉེར་གྱི་ལས་གཞི།


2016-10-04
Share
ཚོང་གི་ཆེད་ལས་པ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་Tibet Taxiཞེས་པའི་གླ་འཁོར་གཏོང་མཁན་གྱི་མོ་ཊའི་ཚོང་ལས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད།
RFA listener

༄༅།    །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཚོང་ལས་ཁང་དང་། དེ་བཞིན་Tibet Taxiཞེས་པའི་གླ་འཁོར་གཏོང་མཁན་གྱི་མོ་ཊའི་ཚོང་ལས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།