བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་གི་ཡིག་སྒམ་འགྲེམས་སྤེལ།

2019-07-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་གི་ཡིག་སྒམ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བ།
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་གི་ཡིག་སྒམ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བ།
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང༌།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ལེ་ཚན་ནང་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་འབྲོག་པའི་ཕ་མ་ཚོར་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་གི་ཡིག་སྒམ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བའི་བརྒྱུད་བྱིས་པ་གསོ་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།