སྐད་འཕྲིན་གྱི་དགེ་སྐྱོན།

2017-05-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
སྐད་འཕྲིན་གྱི་དགེ་སྐྱོན།
སྐད་འཕྲིན་གྱི་དགེ་སྐྱོན།
ངོ་དེབ།

ཁ་བའི་གྲྭོས་ར་གླེང་གཞི། དེང་དུས་ཕྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་སྐད་འཕྲིན་ལ་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེའི་དགེ་སྐྱོན་གྱི་སྐོར་གླེང་རྒྱུ་ཡིན།  མི་རབས་རྒན་པ་བལ་ཡུལ་ནས་ཡིན་པ་སྡེ་དགེ་བྲག་གཡབ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་མི་རབས་གཞོན་པ་ཁོངས་ནས་ཨ་རི་ནས་ཡིན་པ་ཐོང་པ་བྲག་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཨ་ནག་ཚེ་བརྟན་བཅས་ལ་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་གྱིས་གླེང་མོལ་བྱེད་པ་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།