༢༠༢༡ལོའི་ཞིང་པ་ཡག་ཤོས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལགས་སུ་གནང་བ།

2021-09-14
Share
༢༠༢༡ལོའི་ཞིང་པ་ཡག་ཤོས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལགས་སུ་གནང་བ། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལགས་སུ་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་མིའི་སོ་ ནམ་གཞིས་ཆགས་ནང་ནས་འདི་ལོའི་ཞིང་པ་ཡག་ཤོས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་དེ་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༡༣༨ཙམ་ནང་སྟོན་ཐོག་སྣ་ཚོགས་འདེབས་ལས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལགས་སུ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་འདུག་པ་འདི་ཐད་ ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ གནང་།
གསར་འགོད་པ། ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབེན་པ་སྟོབས་རྒྱལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།