ཁམས་འཇོ་མདའ་ཁུལ་དུ་དམ་བསྒྲགས།

ལོ་ཕྱེད་ཙམ་རིང་ས་གནས་བོད་མིའི་ཁྲོད་དམ་བསྒྲགས་དང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་བཞིན་པ།
2009-06-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་དཀར་མཛེས་འཇོ་མདའ་ཁུལ་དུ་ད་ལྟ་བར་ལོ་ཕྱེད་ཙམ་རིང་བོད་མིའི་ཁྲོད་དམ་བསྒྲགས་དང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣའི་ལྷན་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།