ཕྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཞེས་པའི་གོམ་བགྲོད།

བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོཌ་པ་ལྔས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཞེས་པའི་གོམ་བགྲོད་དེ་མཚམས་འཇོག་གནང་འདུག

2008-06-30
Share

སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་གི་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཞེས་པའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ལྷན་དུ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

 

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།