༢༠༡༡ལོར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ལོར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཐོན་པའི་གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པ།

2011-12-30
Share
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ལོ་འདིའི་ནང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཐོན་པའི་གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གི་ཐོག སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།