སྤྱི་ལོ་༡༩༡༤ལོའི་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་༢།


2014-04-30
Share
སྤྱི་ལོ་༡༩༡༤ལོར་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༤ལོར་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཏག་ཏག་འགྲོ་གི་ཡོད་པས། ཆིངས་ཡིག་འདིའི་ནང་དོན་དང་། དེ་བཞིན་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཟུར་དུ་ཚོང་དོན་ཆིངས་ཡིག་དང་མེག་མོ་ཧོན་ས་ཐིགས་ཟེར་བ་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་དུས་ད་ལྟ་བར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཐད་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་དང་ལྷན་བཀའ་མིལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།