མཁས་ཆེན་དམ་པ་ཞྭ་ལུ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ།


2018-10-25
Share
མཁས་ཆེན་དམ་པ་ཞྭ་ལུ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། མཁས་ཆེན་དམ་པ་ཞྭ་ལུ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རིན་ཆེན་གྲུབ།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅། མཁས་ཆེན་དམ་པ་ཞྭ་ལུ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎