ཁ་པར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཡོད་པར་བཀག་ཉར།


2017-06-16
Share
ཁ་པར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཡོད་པར་བཀག་ཉར། བོད་ནང་གི་དགོན་པ་ཞིག་གི་ནང་སྒྲིག་གཤོམས་ཞུས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།    །བོད་ནང་གི་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ཞིག་གི་ཁ་པར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་།    བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་འདྲ་པར་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་བཀག་ཉར་དམ་དྲག་བྱས་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།