བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།

2021.09.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་བའི་མཉེན་ཆས།
པར་ཚགས།

གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
གསར་འགོད་པ། དབྱངས་སྒྲོལ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབེན་པ་སྟོབས་རྒྱལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎