མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུའི་གནས་སྟངས།

2020-06-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ།
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ།
པར་ཚགས།

༄༅།། ཐེངས་འདིའི་གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ད་ལོའི་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་ཡོད། གཙོ་བོ་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་སྐྱེས་པའི་མང་ཉུང་དང་རིན་གོང་གི་ཡག་ཉེས། དེ་མིན་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་རྐོ་སློག་བྱས་པས་ཁོར་ཡུག་དང་ལྷག་པར་དུ་འབྲོག་པའི་རྩྭ་སར་གནོད་པ་ཡོད་མེད། དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་དང་བོད་མའི་འཚོ་བའི་འབྲེལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་རིང་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་རྐོ་སློག་དང་ཚོང་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཕུར་ངེས་ལགས་སུ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།