གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས།

2020-03-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༡༩༥༩།༣།༡༠།ནོར་གླིང་ཕོ་བྲང་མདུན་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ།
༡༩༥༩།༣།༡༠།ནོར་གླིང་ཕོ་བྲང་མདུན་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ།
སྒྲོལ་དཀར།

གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ལོ་ངོ་༦༡སྔོན་ཐོན་པའི་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདི་དངོས་སུ་བརྒྱུད་མྱོང་མཁན་དང་།  ལོ་རབས་ལྔ་བཅུའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གནས་སྟངས་གང་འདྲའི་འོག་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་བཙན་འཛུལ་ལ་འགོག་ཐབས་བྱས་མིན་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་མི་སྣ་དང་ལྷན་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་དྲན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།    


མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།