ལྷ་སར་སྦྲ་གུར་གླིང་ཀ་བཟོས་ཡོད་པ་དེར་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པ།


2018-07-26
Share
ལྷ་སར་སྦྲ་གུར་གླིང་ཀ་བཟོས་ཡོད་པ་དེར་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པ། ལྷ་ས།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅། །ལྷ་སར་ཆར་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་པས་སྦྲ་གུར་གླིང་ཀ་བཟོས་ཡོད་པ་དེར་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་བལ་ཡུལ་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎