ལྷ་སར་སྦྲ་གུར་གླིང་ཀ་བཟོས་ཡོད་པ་དེར་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པ།

2018-07-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལྷ་ས།
ལྷ་ས།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅། །ལྷ་སར་ཆར་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་པས་སྦྲ་གུར་གླིང་ཀ་བཟོས་ཡོད་པ་དེར་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་བལ་ཡུལ་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།