བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་རང་དབང་སྐྱོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ།

2021.05.04
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་རང་དབང་སྐྱོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ། བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་རང་དབང་སྐྱོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་རང་དབང་དང་གནས་ཚུལ་འགྲོ་རྒྱུག་ཀྱི་རང་དབང་སྐྱོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླིང་ནང་ནས་དམ་དྲག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་གསར་འགོད་རང་དབང་ཉིན་མོར་རང་དབང་ཁང་པའི་ཉམས་ཞིབ་པས་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།  གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་བར་གསན་རོགས།

གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བའི་གྱོད་གཞི་ཁྲིམས་མཐུན་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎