ལྷ་སར་རྒྱ་རིགས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཁྱོན་ཆེ་སླེབས་ཡོད་པ།

2021-10-20
Share
ལྷ་སར་རྒྱ་རིགས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཁྱོན་ཆེ་སླེབས་ཡོད་པ། ལྷ་སའི་བར་སྐོར།
པར་ཚགས།

གསར་འགྱུར་དཔྱད་གཏམ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་མིང་འབོད་གནང་འདོད་མེད་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས་དེང་སང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཁྱོན་ཆེ་སླེབས་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས།

གསར་འགོད་པ། བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབེན་པ་སྟོབས་རྒྱལ།

དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།