རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།

2016-11-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་གཞི་ཀ་རྩེར་ངོ་རྒོལ་བ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་དམག་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ། ༢༠༡༥།༡༠།༢༤
རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་གཞི་ཀ་རྩེར་ངོ་རྒོལ་བ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་དམག་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ། ༢༠༡༥།༡༠།༢༤
དྲ་བཤུས།/HRW

གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱ་ནག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་Sophie Richardson ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་ནང་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།