བོད་ཀྱི་པུར་རྒྱལ་གངས་རི་ཟེར་བའི་གནས་རི།

2020-10-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས།
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

ཐེངས་འདིའི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་བོད་ཀྱི་པུར་རྒྱལ་གངས་རི་ཟེར་བའི་གནས་རི་དེ་ཆགས་ཡུལ་དང་དེའི་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཝཱ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་སྒང་ནེ་ཡེ་ཤེས་འཇིགས་མེད་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་དེ་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།