རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པ།


2020.09.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱ་རུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པའི་ཐད། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀེ་ཐོ་ཡིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎