བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་དྲག

2020-10-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་དྲག
བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་དྲག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞུང་གི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཨེ་སི་ལམ་ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་གཞན་ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་པ་མི་སྒེར་གནས་མཇལ་ཆེད་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོང་མི་ཆོག་ཞེས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དང་། བོད་ལ་མཚོན་ན ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོང་མ་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་པའི་སྐོར་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་རྒྱང་སྲིང་བྱས་པ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།