ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་འགོག་ཐོབས་སུ་ལྷ་སའི་ནང་འབྱོར་བཞིན་པའི་འགྲུལ་པར་ཟུར་བཀག་གིས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་པ།


2020-01-29
Share
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་འགོག་ཐོབས་སུ་ལྷ་སའི་ནང་འབྱོར་བཞིན་པའི་འགྲུལ་པར་ཟུར་བཀག་གིས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་པ། ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་སྔོན་འགོག་ཆེད་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ། ༢༠༢༠།༡།༢༨
འོད་ཟེར་གྱི་ངོ་དེབ།

རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པའི་ནད་རིམ་འགོག་ཐབས་ཆེད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་འབྱོར་བཞིན་པའི་འགྲུལ་པར་བཀག་གིས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་པ།
རྒྱ་ནག་ཝུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པའི་ནད་རིམ་འགོག་ཐབས་ཆེད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་འབྱོར་བཞིན་པའི་འགྲུལ་པ་ཚོ་ཟུར་བཀག་བྱས་ནས་རྟོགས་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།