བཀག་འགོག་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན།

2020-03-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་(Michelle Bachelet)་མཆོག་གིས་གཏམ་བཤད་སྐབས། ༢༠༢༠།༢།༢༤
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་(Michelle Bachelet)་མཆོག་གིས་གཏམ་བཤད་སྐབས། ༢༠༢༠།༢།༢༤
AFP

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལྕམ་ Michelle Bachelet མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་འགོག་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད།  གནས་ཚལ་རྒྱས་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།