བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལམ་ལུགས་འོག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་ཐད་དཔེ་དེབ།

2021.05.07
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལམ་ལུགས་འོག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་ཐད་དཔེ་དེབ། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལམ་ལུགས་འོག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་གནང་མཁན་མཁས་པ་གསུམ་གྱི་སྐོར་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ།
Columbia University website.

ཨ་རིའི་ནོར་ཧྥོར་ཁི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་ཨོལྜ་ཌོ་མི་ནིཡོན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་( Old Dominion University )གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་Nicole Willock ལགས་ནས། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལམ་ལུགས་འོག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་གནང་མཁན་མཁས་པ་མི་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔེ་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཐད། ལྕགས་མོ་འཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎