ཅི་ལི་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་དོན་སྙན་གསེང༌།

2018-08-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཅི་ལི(chile)ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་དོན་སྙན་གསེང་ཞུས་པ།
ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཅི་ལི(chile)ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་དོན་སྙན་གསེང་ཞུས་པ།
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ངོ་དེབ།

༄༅། །ཅི་ལི(chile)ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་དོན་སྙན་གསེང་དང་འབྲེལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐོར། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།