ཨ་རིའི་མི་སེར་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་འགོག་བྱེད་མཁན་ལ་ཉེས་ཆད།


2020.08.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
ཨ་རིའི་མི་སེར་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་འགོག་བྱེད་མཁན་ལ་ཉེས་ཆད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་མི་འཐུས་མི་གཙོས་པའི་དཔོན་རིགས་༡༡ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ།
པར་ཚགས།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དཔྱད་གཏམ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་མི་རི་ཀས་ཨ་རིའི་མི་སེར་བོད་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བཀག་འགོག་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་གཞི་འབྲུ་དོན་བཞིན་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་པའི་གནད་དོན་དེ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་ཐུགས་འཁུར་གནང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་གནང་བ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་ཨ་རིས་ཧོང་ཀོང་གི་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་༡༡་ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་མི་འཐུས་མི་གཙོས་པའི་དཔོན་རིགས་༡༡ལ་ཉེས་ཆད་བཏང་སྟེ་ཁོན་ལན་སློག་པའི་གནད་དོན་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དང་འཛམ་གླིང་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་མཐོང་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་འགེབ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོརགཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎